Algemene voorwaarden MEYA body & mind, geldend vanaf 1-09-2018

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MEYA body & mind: de eenmanszaak MEYA body & mind, gevestigd te Naaldwijk, aan de Bachlaan 1, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 27323385, hierna te noemen: “MEYA”.
 • Deelnemer: de (rechts-)persoon aan wie MEYA het abonnement of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die MEYA opdracht heeft gegeven tot het verlenen van een dienst.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen MEYA en Deelnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Diensten: de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het volgen van de lessen, in de ruimste zin des woords, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, Yoga-vormen, Pilates.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen MEYA en Deelnemer, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van MEYA met, voor of jegens de deelnemer, inclusief buitengerechtelijke verbintenissen.

Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door MEYA, als door de deelnemer is ondertekend.

Indien bepalingen in de opdrachtbevestiging afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleert de opdrachtbevestiging.

 

 1. Abonnementen

De deelnemer heeft de mogelijkheid te kiezen voor een losse les of een abonnement. Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Er vindt onder geen enkel beding restitutie van het abonnementsgeld plaats.

 • Losse les; een losse les is eenmalig.
 • Maandabonnement; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Het abonnement wordt, tenzij tijdig opgezegd, maandelijks automatisch verlengd.
 • Jaarabonnement; duur van 1 jaar, waarbij tussentijds niet kan worden opgezegd. Betaling via incasso, overschrijving of contant. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Na afloop kan men een nieuw abonnement afsluiten.
 • Rittenkaart; aantal genoemde deelnamen aan de lessen binnen het genoemde aantal maanden te gebruiken, daarna vervallen nog eventueel openstaande lessen. Betaling via overschrijving, incasso of contant.

Er vindt geen restitutie plaats.

 

 1. Automatische incasso bij maandabonnement

Bij het maandabonnement wordt de betaling middels incasso betaald. De deelnemer geeft hiervoor door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming. Indien de incasso om wat voor reden ook niet kan worden uitgevoerd zal er €7,50 administratiekosten worden berekend.

 

 1. Beëindiging abonnement

Het maandabonnement kan slechts schriftelijk of via e-mail worden opgezegd. Het opzegtermijn voor het maandabonnement bedraagt 1 volledige kalendermaand. Uitschrijving bij een maandabonnement is alleen mogelijk per 1e van elke kalandermaand.

Voor het jaarabonnement en de rittenkaart geldt dat deze tussentijds niet kan worden beëindigd.

 

 1. Les missen

Indien de deelnemer met een vast lesuur (maand- of jaarabonnement) niet kan deelnemen aan het gereserveerde lesuur, door ziekte of calamiteit, dan is er de mogelijkheid tot inhalen. Dit is alleen mogelijk als de deelnemer tijdig de reservering voor de betreffende les via het klantportaal heeft geannuleerd. Alleen dan is het mogelijk een les in te boeken op een ander moment. Inhalen is een geste en alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. MEYA verplicht zich niet het inhalen te faciliteren. Inhalen kan binnen 2 weken na de gemiste les bij een maandabonnement en binnen de abonnementsduur bij een jaarabonnement.

 

 1. Uitval van de les

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Bijvoorbeeld vanwege ziekte van een docent. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats, maar de deelnemer krijgt de mogelijkheid de gemiste les in te halen in iedere andere beschikbare les. Hiervoor kan de deelnemer een les reserveren via het klantportaal.

 

 1. Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte van de deelnemer (uitval door ziekte langer dan een maand) is het mogelijk het abonnement maximaal 2 maanden te bevriezen, mits het uitval van de klant tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld. In geval van zwangerschap is deze periode 4 maanden.

Bij een maandabonnement geldt dat er gedurende de bevriezingsperiode niet wordt geïncasseerd en zodra betrokken deelnemer weer beter is, of na de maximale duur van 2 maanden, vangt de incasso automatisch weer aan.

Bij een jaarabonnement geldt dat de duur van het abonnement met de bevriezingsperiode wordt uitgesteld.

Bij een 10-rittenkaart wordt de einddatum van de kaart met evenredige periode uitgesteld met een maximum van 2 maanden.

In alle gevallen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

 

 1. Vakantie van de klant

Indien de deelnemer voor langer dan een maand met vakantie gaat en hierdoor geen lessen kan volgen, dan kan de deelnemer zijn maandabonnement tijdelijk bevriezen, mits de aanvraag hiertoe minimaal 3 weken van tevoren via e-mail is doorgegeven. Het bevriezen kan maximaal 2 maanden, daarna vangt de incasso automatisch weer aan.

Voor het jaarabonnement en de rittenkaart geldt dat deze tussentijds niet kan worden beëindigd of bevroren, ook niet bij vakantie van de deelnemer.

 

 1. Sluitingen

Tijdens de schoolvakanties en tijdens feestdagen vinden er geen lessen plaats. De abonnementskosten zijn hierop bepaalt en blijven derhalve tijdens deze perioden doorlopen:

De sluitingsperioden voor het seizoen 2023/2024

 • Voorjaarsvakantie: 19-2-2024 / 25-2-2024
 • Goede vrijdag: 29-3-2024
 • Pasen: 1-4-2024
 • Meivakantie: 29-4-2024 / 12-5-2024
 • Koningsdag: 27-4-2024
 • Pinksteren: 20-5-2024
 • Zomerstop (4 weken): 21-7-2024 t/m 18-8-2024

De sluitingsperioden voor het seizoen 2024/2025

 • Herfstvakantie: 27-10-2024 / 3-11-2024
 • Kerstvakantie: 22-12-2024 / 5-1-2025

Gedurende 1 maand tijdens de zomervakantie is MEYA gesloten, er wordt dan niet geïncasseerd

 

 1. Aanpassen rooster

Het kan voorkomen dat er tijdelijk een aangepast rooster wordt geboden of dat het rooster blijvend wijzigt. Het kan hierdoor voorkomen dat er lessen vervallen, een andere vorm of docent(e) krijgen. De abonnementskosten blijven tijdens deze voornoemde perioden doorlopen, dit geeft geen recht tot restitutie.

 

 1. Wijzigingen van de abonnementskosten

MEYA behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft de deelnemer het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen.

 

 1. Aansprakelijkheid

Middels het inschrijfformulier verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren. De deelnemer brengt MEYA op de hoogte van eventuele veranderingen ten aanzien van de geestelijke en/of lichamelijk gezondheid.

De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het volgen van de lessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. MEYA, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van MEYA, zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. MEYA, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van MEYA, zijn niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. MEYA sluit alle aansprakelijkheid uit.

 

 1. In de zaal

Ten behoeve van de hygiëne vragen wij de deelnemer een ruime handdoek mee te nemen om op te liggen en het dragen van sokken.  Er zijn mattensprays beschikbaar voor het reinigen van de mat. Tevens rollers voor het reinigen van de (meditatie) kussens. Wij zijn dankbaar als u hier gebruik van maakt. Voor de yogalessen op blote voeten (power, flow) is een eigen yogamat verplicht. De zaal mag niet met schoenen worden betreden. Neem waardevolle spullen mee de zaal in en leg deze op een veilige plaats. Sieraden en brillen niet op de grond naast je mat neerleggen, maar op een veilige plek waar niemand er op kan staan.

 

 1. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van MEYA beoordeeld en beslist.